ITA 2565

MOIT2.17.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

MOIT5.4.2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565

MOIT5.4.2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565